Einsteinův mozek

Einsteinův mozek By Josef Nesvadba, Einstein v mozek Druh sb rka jeden cti pov dek s fantastick mi n m ty ze sv ta kosmonaut a v deck ch objev z t ka osv tluje problematiku lov ka ve sv t ovl dan m technikou a netu en mi vyn lezyEINSTEIN V MOZEKPOSLEDN
 • Title: Einsteinův mozek
 • Author: Josef Nesvadba
 • ISBN: -
 • Page: 122
 • Format: Paperback
 • Einsteinův mozek By Josef Nesvadba, Druh sb rka jeden cti pov dek s fantastick mi n m ty ze sv ta kosmonaut a v deck ch objev z t ka osv tluje problematiku lov ka ve sv t ovl dan m technikou a netu en mi vyn lezyEINSTEIN V MOZEKPOSLEDN DOBRODRU STV KAPIT NA NEMAVYN LEZ PROTI SOB STELLA Z T ET HV ZDYDRY KCHEMICK VZOREC OSUDUBLBEC Z XEENEMUENDEVZPOURA NA LODI ODYSEAZTRACEN TV POJEDN N O VZDU N CDruh sb rka jeden cti pov dek s fantastick mi n m ty ze sv ta kosmonaut a v deck ch objev z t ka osv tluje problematiku lov ka ve sv t ovl dan m technikou a netu en mi vyn lezyEINSTEIN V MOZEKPOSLEDN DOBRODRU STV KAPIT NA NEMAVYN LEZ PROTI SOB STELLA Z T ET HV ZDYDRY KCHEMICK VZOREC OSUDUBLBEC Z XEENEMUENDEVZPOURA NA LODI ODYSEAZTRACEN TV POJEDN N O VZDU N CH KOR BECHPO STOP CH SN N HO MU E
  Einsteinův mozek By Josef Nesvadba,
  • [PDF] ó Einsteinův mozek | BY ↠ Josef Nesvadba
   122 Josef Nesvadba
  • thumbnail Title: [PDF] ó Einsteinův mozek | BY ↠ Josef Nesvadba
   Posted by:Josef Nesvadba
   Published :2019-06-08T22:09:29+00:00

  About "Josef Nesvadba"

  1. Josef Nesvadba

   Maturoval v roce 1945 na pra sk m gymn ziu, v roce 1950 promoval na l ka sk fakult v Praze z oboru psychiatrie V letech 1950 52 pracoval v nemocnici v Teplic ch, pak p sobil jako vojensk l ka u letectva a v Arm dn m um leck m souboru Od roku 1956 se v noval individu ln , a zejm na skupinov psychoterapii na psychiatrick m odd len fakultn polikliniky v Praze, od r 1967 jako samostatn pracuj c l ka L ka skou praxi vykon val do r 1990 Podnikl t adu cest po sv t Vietnam, USA, na , kter m ly vliv na jeho tvorbu Je pokl d n za jednoho z nejv znamn j ch ne li za zcela nejv znamn j ho autor esk SF literatury Od konce 40 let se za al zab vat p ekl d n m b sn z angli tiny a psan m divadeln ch her Dilia vydala jeho hry mimo fantastick nr T i podpisy, 1954 Milion Liebig, 1956 a Mimo dn ud lost, 1956 Z hy se v ak za al v novat pov dkov tvorb a v t p ev ila fantastika Nesvadbovy pov dky byly ve sv dob v jime n nejen v r mci SF, ale i v m tc ch obecn literatury Technika v nich nehraje prim, sp e tyto pov dky slou jako jak si laborato e lidsk mor lky, jako prostor pro nast n n etick ch a filozofick ch probl m Lidsk charaktery jsou v t chto pr z ch pouze na rtnuty, stejn tak d jov fabule slou pouze jako nezbytn prost edek k vyj d en my lenky tvo c j dro t chto pr z Pov dky t p edstavuj v pov o pocitech intelektu la v m n c se spole nosti Kultivovan styl psan , vyzna uj c se mj kr tk mi v tami a jakoby klinick m, odevzdan m sledov n m v voje ud lost , je pro Nesvadbovy p b hy typick Nelze zapomenout na v znamnou roli, kterou hr l Josef Nesvadba p i propagaci esk science fiction Jeho vlastn pov dky se objevily v ad sv tov ch antologi , v n kolika z padn ch zem ch USA, Velk Brit nie, N mecko, aj mu vy ly dokonce samostatn sb rky pov dek Do n stupu Ond eje Neffa byl nevyhl en m ofici ln m mluv m na SF, byl p edsedou Sekce pro v deckofantastickou literaturu p i Svazu spisovatel , zastupoval eskoslovensko na ad sv tov ch SF kongres , je p edsedou esk sekce organizace World SF a dvojn sobn m nositelem ceny t to organizace In Adamovi Slovn k esk liter rn fantastiky a science fictionZdroj ivotopisu legiefo

  587 thoughts on “Einsteinův mozek”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *